Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis ważniejszych publikacji

Książki, podręczniki, monografie

 1. Malinowski L.: Stabilność termiczna technicznych nadprzewodników (rozprawa habilitacyjna). Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 462, KTC Nr 5, Szczecin 1991, stron 102 streszczenie
 2. Malinowski L.: Relaksacyjny model przewodzenia i generacji ciepła. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 525, IF Nr 11, Szczecin 1995, stron 84 streszczenie
 3. Malinowska W. i Malinowski L.: Technika cieplna w rolnictwie. Zadania i przykłady. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 1997, stron 144 streszczenie
 4.  Malinowski L.: Przewodzenie ciepła. Model hiperboliczny i relaksacyjny. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Szczecin 2009, stron 140 streszczenie
 5. Malinowski L., Koniuszy A., Zmuda A., Rachtan W.: Modelowanie matematyczne i badania doświadczalne układu kogeneracyjnego z mikroturbiną gazową. Wydawnictwa Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 2015, stron 168 streszczenie

Artykuły naukowe

Siłownie cieplne, kogeneracja

 1. Malinowska W. i Malinowski L.: Parametric study of exergetic efficiency of a small-scale cogeneration plant incorporating a heat pump (Parametryczna analiza sprawności egzergetycznej siłowni kogeneracyjnej małej mocy z pompą ciepła). APPLIED THERMAL ENGINEERING, 2003, Vol. 23, No. 4, pp. 459-472 streszczenie
 2. Rachtan W. i Malinowski L.: An approximate expression for part-load performance of a microturbine CHP system heat recovery unit. ENERGY, 2013, Vol. 51, pp. 146-153 streszczenie
 3. Malinowski L. i Lewandowska M.: Analytical model-based energy and exergy analysis of a gas microturbine at part-load operation.  APPLIED THERMAL ENGINEERING, 2013, Vol. 57, pp. 125-132 streszczenie
 4. Malinowski L., Lewandowska M. i Giannetti F.: Analysis of the secondary circuit of the DEMO fusion power plant using GateCycle. Fusion Engineering and Design, 2017, Vol. 124, pp. 1237-1240 streszczenie
 5. Malinowski L., Lewandowska M. i Giannetti F.: Design and analysis of a new configuration of secondary circuit of the EU-DEMO fusion power plant using GateCycle. Fusion Engineering and Design, November 2018, Vol. 136, Part B, pp. 1149-1152

 
Wymienniki ciepła

 1. Malinowski L.: Some properties of the coefficient matrix of the differential equations for parallel-flow multichannel heat exchangers (Wybrane właściwości macierzy współczynników układu równań różniczkowych opisujących pole temperatury w wieloczynnikowych równoległoprądowych wymiennikach ciepła). INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, 1983, Vol. 26, No. 2, p. 316 streszczenie
 2. Malinowski L.: Analytical solution to the equations for parallel-flow four-channel heat exchangers (Analityczne rozwiązanie układu równań różniczkowych opisujących równoległoprądowy czteroczynnikowy wymiennik ciepła). INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, 2000, Vol. 27, No. 3, pp. 407-414 streszczenie
 3. Malinowski L.: Analytical solution to the equations for parallel-flow four-channel heat exchangers. Part 2: Double Zero Eigenvalue Case (Analityczne rozwiązanie układu równań różniczkowych opisujących równoległoprądowy czteroczynnikowy wymiennik ciepła. Część druga: Przypadek dwukrotnej zerowej wartości własnej). INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, 2000, Vol. 27, No. 7, pp. 937-944 streszczenie
 4.  Malinowski L.: Application of nonlinear programming methods for calculation of temperature profiles in parallel-flow multi-channel heat exchangers (Zastosowanie metod programowania nieliniowego do wyznaczania pola temperatury w wieloczynnikowych równoległoprądowych wymiennikach ciepła). INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, 2001, Vol. 28, No. 1, pp. 59-66 streszczenie
 5.  Malinowski L.: Equations for transient behaviour of parallel-flow multichannel heat exchangers (Równania różniczkowe opisujące niestacjonarne pole temperatury w wieloczynnikowych równoległoprądowych wymiennikach ciepła). HEAT AND MASS TRANSFER, 2003, Vol. 39, No. 4, pp. 321-325 streszczenie
 6.  Bielski S. i Malinowski L.: A semi-analytical method for determining unsteady temperature field in a parallel-flow three-fluid heat exchanger (Półanalityczna metoda wyznaczania niestacjonarnego pola temperatury w równoległoprądowym trójczynnikowym wymienniku ciepła). INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, 2003, Vol. 30, No. 8, pp. 1071-1080 streszczenie
 7. Malinowski L. i Bielski S.: An analytical method for calculation of transient temperature field in the counter-flow heat exchangers. (Analityczna metoda wyznaczania niestacjonarnego pola temperatury w wymiennikach przeciwprądowych). INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, 2004, Vol. 31, No. 5, pp. 683-691 streszczenie
 8. Bielski S. i Malinowski L.: An analytical method for determining transient temperature field in a parallel-flow three-fluid heat exchanger. (Analityczna metoda wyznaczania niestacjonarnego pola temperatury w równoległoprądowym trójczynnikowym wymienniku ciepła). INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, 2005, Vol. 32, No. 8, pp. 1034-1044 streszczenie
 9. Malinowski L. i Bielski S.: Transient temperature field in a parallel-flow three-fluid heat exchanger with the thermal capacitance of the walls and the longitudinal walls conduction (Niestacjonarne pole temperatury we współprądowym trójczynnikowym wymienniku ciepła przy uwzględnieniu pojemności cieplnej ścianek i przewodzenia ciepła wzdłuż ścianek). APPLIED THERMAL ENGINEERING Vol.29, No. 5-6, 2009, pp. 877-883 streszczenie
 10. Chen J.-H. i Malinowski L.: Steady state of three-fluid parallel-flow heat exchanger system (Stan stacjonarny w trójczynnikowych równoległoprądowych wymiennikach ciepła). JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS, Vol. 87, No. 1, pp. 153-165, 2014 streszczenie
 11. Malinowski L. i Chen J.-H.: Analytical solutions of the equations for the transient temperature field in the three-fluid parallel-channel heat exchanger with three thermal communications. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, Vol. 96, pp. 164-170, May 2016 


 Hiperboliczne i relaksacyjne równanie przewodnictwa i generacji ciepła

 1. Malinowski L.: Thermal wave propagation within a medium with the inert heat source (Propagacja fali termicznej w ośrodku, w którym działa wewnętrzne źródło ciepła charakteryzujące się bezwładnością). WARME UND STOFFUBERTRAGUNG - THERMO AND FLUID DYNAMICS (HEAT AND MASS TRANSFER), 1988, Vol. 22, No. 3-4, pp. 185-188 streszczenie
 2. Malinowski L.: Effect of relaxation of internal heat source capacity on the temperature field in the semi-infinite body (Wpływ relaksacji wydajności wewnętrznego źródła ciepła na pole temperatury w ciele półnieskończonym). INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, 1991, Vol. 18, No. 4, pp. 523-530 streszczenie
 3. Malinowski L.: Novel model for evolution of normal zones in composite superconductors (Nowy model ewolucji stref oporowych w technicznych nadprzewodnikach). CRYOGENICS, 1993, Vol. 33, No. 7, pp. 724-728 streszczenie
 4. Malinowski L.: A relaxation model for heat conduction and generation (Relaksacyjny model przewodzenia i generacji ciepła). JOURNAL OF PHYSICS D - APPLIED PHYSICS, 1993, Vol. 26, No. 8, pp. 1176-1180 streszczenie
 5. Malinowski L.: Relaxation equation of heat conduction and generation - an analytical solution by Laplace transforms method (Relaksacyjne równanie przewodnictwa cieplnego - rozwiązanie analityczne metodą transformacji Laplace'a). WARME UND STOFFUBERTRAGUNG - THERMO AND FLUID DYNAMICS (HEAT AND MASS TRANSFER), 1994, Vol. 29, No. 4, pp. 265-269 streszczenie
 6.  Malinowski L.: Relaxation model for heat conduction and generation and the 2nd law (Relaksacyjny model przewodzenia i generacji ciepła a druga zasada termodynamiki). JOURNAL OF PHYSICS D - APPLIED PHYSICS, 1994, Vol. 27, No. 10, pp. 2031-2034 streszczenie
 7. Malinowski L.: Relaxation heat conduction and generation - an analysis of the semi-infinite body by method of Laplace transforms (Relaksacyjny model przewodzenia i generacji ciepła - rozwiązanie metodą transformacji Laplace'a przypadku ciała półnieskończonego). INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, 1996, Vol. 39, No. 7, pp. 1543-1549 streszczenie
 8. Lewandowska M. and Malinowski L.: Analytical model of thermal waves propagation taking into account temperature dependence of thermophysical parameters (Analityczny model propagacji fal termicznych uwzględniający zależność parametrów termofizycznych od temperatury). MOLECULAR PHYSICS REPORTS, 1997, Vol. 20, pp. 133-138 streszczenie
 9. Lewandowska M. i Malinowski L.: Hyperbolic heat conduction in the semi-infinite body with heat source which capacity linearly depends on temperature (Hiperboliczny model przewodzenia ciepła w ciele ze źródłem ciepła o wydajności liniowo zależnej od temperatury). HEAT AND MASS TRANSFER, 1998, Vol. 33, No. 5/6, pp. 389-393 streszczenie
 10. Lewandowska M. i Malinowski L.: Thermal waves propagation due to localised heat inputs - the Laplace transforms method analysis (Propagacja fal termicznych wzbudzonych lokalnymi źródłami ciepła - analiza metodą transformacji Laplace'a). HEAT AND MASS TRANSFER, 2002, Vol. 38, No. 6, pp. 459-466 streszczenie
 11. Lewandowska M. i Malinowski L.: An analytical solution of the hyperbolic heat conduction equation for the case of a finite medium symmetrically heated on both sides (Analityczne rozwiązanie hiperbolicznego równania przewodnictwa cieplnego dla przypadku płyty symetrycznie ogrzewanej po obydwu stronach). INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, 2006, Vol. 31, No. 1, pp. 61-69 streszczenieZagadnienia cieplno-przepływowe w technicznych nadprzewodnikach

 1. Malinowski L.: Stabilność termiczna drutów nadprzewodzących. ARCHIWUM TERMODYNAMIKI, Vol. 9, Nr 3/4, 1988, str. 167-180 streszczenie
 2. Malinowski L.: Analytical method for calculation of critical energy of technical superconductors taking into account transient heat transfer (Analityczna metoda wyznaczania energii krytycznej technicznych nadprzewodników uwzględniająca niestacjonarną wymianę ciepła). CRYOGENICS, 1990, Vol. 30, No. 1, pp. 27-31 streszczenie
 3. Malinowski L.: Analitical method for calculation of critical energy of technical superconductors based on the minimum propagating zone theory (Analityczna metoda wyznaczania energii krytycznej technicznych nadprzewodników oparta na teorii minimalnej strefy propagacji). CRYOGENICS, 1990, Vol. 30, No. 9, pp. 765-769 streszczenie
 4. Malinowski L.: Critical energy of thermally insulated composite superconductors (Energia krytyczna kompozytowych nadprzewodników zaizolowanych termicznie). CRYOGENICS, 1991, Vol. 31, No. 6, pp. 444-449 streszczenie
 5. Malinowski L.: Novel model for evolution of normal zones in composite superconductors (Nowy model ewolucji stref normalnie przewodzących w kompozytowych nadprzewodnikach). CRYOGENICS, 1993, Vol. 33, No. 7, pp. 724-728 streszczenie
 6. Malinowski L.: Explicit expression for critical energy of uncooled superconductors considering transient heat conduction (Wyrażenie na energię krytyczną niechłodzonych nadprzewodników uwzględniające niestacjonarne przewodzenie ciepła). CRYOGENICS, 1999, Vol. 39, No. 4, pp. 311-317 streszczenie
 7. Lewandowska M. and Malinowski L.: Analytical method for determining critical energies of uncooled superconductors based on the hyperbolic model of heat conduction (Analityczna metoda wyznaczania energii krytycznej niechłodzonych nadprzewodników oparta na hiperbolicznym modelu przewodzenia ciepła). CRYOGENICS, 2001, Vol. 41, No. 4, pp. 267-273 streszczenie
 8. Lewandowska M., Malinowski L.: Minimum quench energies of uncooled low temperature superconductors with temperature dependent thermophysical parameters. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 2014, Vol. 38, No. 19-20, pp. 4733-4746 streszczenie
 9. Lewandowska M., Herzog R., Malinowski L.: Transverse heat transfer coefficient in the dual channel ITER TF CICCs Part II. Analysis of transient temperature responses observed during a heat slug propagation experiment. CRYOGENICS, 2015, Vol. 65, pp. 38-48 streszczenie
 10. Lewandowska M., Malinowski L.: Transverse heat transfer coefficient in the dual channel ITER TF CICCs. Part III: Direct method of assessment. CRYOGENICS, 2016, Vol. 73, pp. 91-100, streszczenie
 11. Lewandowska M., Rachtan W., Dembkowska A., Malinowski L. i Zani L.: Experimental stand for thermal-hydraulic tests of forced flow conductors using water at room temperature. Fusion Engineering and Design, 2017, Vol. 124, pp. 1191-1194.
 12. Lewandowska M., Dembkowska A., Malinowski L.: Experimental study of steady-state transverse heat transfer in a single channel CICC. IEEE Transactions on Appied Superconductivity, 2018, in press