Niniejsza praca monograficzna poświęcona jest układom kogeneracyjnym z mikroturbinami gazowymi. Obecnie kogeneracja, czyli użytkowe wykorzystanie ciepła odpadowego z produkcji energii elektrycznej, stosowana jest coraz powszechniej, szczególnie w zdecentralizowanych systemach produkcji energii, gdzie poprzez zasilanie lokalnych odbiorców w ciepło użytkowe następuje bardziej efektywne wykorzystanie energii odpadowej z produkcji energii elektrycznej, a w konsekwencji także energii zużywanego paliwa.
Jednym z nowatorskich rozwiązań tego typu układów są agregaty prądotwórcze z mikroturbinami gazowymi, które dzięki swoim zaletom konstrukcyjnym mogą konkurować z tłokowymi silnikami spalinowymi wewnętrznego spalania.
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki teoretycznych i doświadczalnych prac badawczych, w ramach których uzyskano dane i informacje potrzebne w procesie projektowania i eksploatacji układów kogeneracyjnych z mikroturbinami gazowymi. W kolejnych rozdziałach monografii omówiono problematykę pracy badanych układów, przedstawiono ich modele matematyczne, a także wyniki badań doświadczalnych uzyskanych na stanowisku badawczym przygotowanym przez autorów pracy. W rozdziale 1 scharakteryzowano badane układy i warunki, w jakich pracują. Modele matematyczne opisane w rozdziałach 2÷4 pozwalają na uzyskanie charakterystyk obciążeniowych, obejmujących m.in. wydajność cieplną i jednostkowe zużycie paliwa układu kogeneracyjnego pracującego w określonych warunkach. Jeden z zaprezentowanych sposobów obliczeniowej analizy układu, opisany w rozdziale 5, pozwala na symulowanie parametrów pracy układu w długim odcinku czasu. W rozdziałach 6 i 7 zaprezentowano stanowisko badawcze służące do badań eksperymentalnych, a także przedstawiono zasadnicze wyniki pomiarów energetycznych. Niniejsza praca stanowi zatem zestawienie wyników badań prowadzonych z wykorzystaniem różnych narządzi badawczych. Wyniki te po winny ułatwić projektowanie i eksploatację układów kogeneracyjnych z mikroturbinami gazowymi.