This paper presents an algorithm combining non-linear programming techniques with methods of solving initial value problems to solve a non-linear boundary value problem describing the temperature field in a parallel-flow multi-channel heat exchanger. The method is illustrated by an example of determining temperature profiles in a four-channel heat exchanger. The calculations are performed with the aid of the computer program Mathcad® 2000 Professional.

(W pracy przedstawiono algorytm łączący techniki programowania nieliniowego z metodami rozwiązywania zagadnienia początkowego, który umożliwia rozwiązanie nieliniowego zagadnienia brzegowego opisującego pole temperatury w wieloczynnikowym równoległoprądowym (współ- i przeciwprądowym) wymienniku ciepła. Metodę zilustrowano przykładem, w którym wyznaczono pole temperatury w przeciwprądowym wymienniku czteroczynnikowym. Algorytm napisano i obliczenia wykonano wykorzystując program Mathcad® 2000 Professional.)