This paper presents an analytical method for calculation of the minimum quench energy (MQE) of stabilized superconductors, with regard to transient heat transfer in the conductor and coolant, and the finite duration and finite length of heat disturbances. Critical energies calculated from the derived analytical expressions are in fair agreement with available experimental data and the results of a numerical analysis.

W pracy przedstawiono analityczną metodę wyznaczania minimalnej energii wprowadzającej stabilizowany nadprzewodnik w stan normalnie przewodzący (MQE), która uwzględnia niestacjonarny transport ciepła w przewodzie i chłodziwie oraz skończony czas trwania i skończony rozmiar zakłócenia termicznego. Energie krytyczne obliczane przy pomocy wyprowadzonego wzoru są w zadowalającej zgodności z dostępnymi danymi eksperymentalnymi i wynikami obliczeń numerycznych