The novel heat conduction equation which takes into account both the heat flux relaxation (the finite speed of thermal wave propagation) and the relaxation of internal heat source capacity is solved numerically by the MacCormack predictor - corrector method. The temperature field in the body due to a step change in heat flux at the surface is analysed for various ratios of relaxation times. It is shown that the relaxation of internal heat source capacity can have an appreciable influence on the temperature distribution in the body.

(Nowe równanie przewodnictwa cieplnego, które uwzględnia relaksację strumienia ciepła (skończoną prędkość rozchodzenia się ciepła) oraz relaksację wydajności wewnętrznego źrodła ciepła, rozwiązano numerycznie metodą predyktor-korektor MacCormacka. Przeprowadzono analizę pola temperatury w ciele półnieskończonym dla przypadku skokowej zmiany strumienia ciepła na powierzchni ciała, przy różnych wartościach stosunków czasów relaksacji. Pokazano, że relaksacja wydajności wewnętrznego źródła ciepła może znacząco wpływać na niestacjonarne pole temperatury w ciele.)