This paper presents an analytical solution to the set of linear differential equations of the first order with constant coefficients describing the heat transport in a parallel-flow multi-channel heat exchanger for the case of double zero eigenvalue of the coefficient matrix of the set. This paper is a continuation of the author's previous work in which the case of simple eigenvalues of the coefficient matrix was analysed.

(W pracy przedstawiono rozwiązanie analityczne układu równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu o stałych współczynnikach opisujących pole temperatury w równoległoprądowym wieloczynnikowym wymienniku ciepła dla przypadku dwukrotnej zerowej wartości własnej macierzy współczynników rownań. Niniejszy artykuł jest kontynuacją wcześniejszej pracy autora, w której zajęto się przypadkiem prostych wartości własnych macierzy współczynników układu.)