Assuming that the thermophysical parameters of the fluids are independent on temperature, the stationary temperature field in a parallel-flow multi-channel heat exchanger can be described by a set of linear differential equations of the first order with constant coefficients. A compact analytical solution to this set is presented for the case of four-channel exchangers and simple eigenvalues of the coefficient matrix of the set.

(Przy założeniu, że parametry termofizyczne czynników są niezależne od temperatury, stacjonarne pole temperatury w równoległoprądowym wymienniku wieloczynnikowym może być opisane za pomocą układu równań różniczkowych pierwszego rzędu o stałych współczynnikach. W pracy przedstawiono analityczne rozwiązanie takiego układu dla przypadku czterech kanałów i prostych wartości własnych macierzy współczynników układu.)