This paper presents a numerical analysis of the evolution of normal zones in a composite superconductor based on a novel heat conduction equation which takes into account the finite speed of thermal wave propagation and the inertia of the internal heat source. The results are compared with those obtained from the classical parabolic heat conduction equation. It is shown that appreciable differences can occur between the two models, in qualitative as well as quantitative terms. For large times these differences do not disappear because of the effect of internal heat generation.

(W pracy przedstawiono model numeryczny ewolucji stref oporowych w technicznym nadprzewodniku oparty na nowym równaniu przewodnictwa cieplnego, które uwzględnia skończoną prędkość fali termicznej oraz bezwładność wewnętrznego źródła ciepła. Wyniki obliczeń porównano z wynikami otrzymanymi przy wykorzystaniu klasycznego parabolicznego równania przewodnictwa cieplnego. Pokazano, że pomiędzy wynikami uzyskanymi z porównywanych modeli występują znaczne różnice ilościowe i jakościowe. Różnice te nie zanikają dla dużych czasów, czego przyczyną jest bezwładność wewnętrznego źródła ciepła.)