A set of partial differential equations is formulated which describes the transient behaviour of parallel-flow multichannel heat exchangers. In the model, the heat capacitance of walls is neglected and heat is assumed to be transferred only in the direction perpendicular to the direction of flow of fluids. The set is solved by the MacCormack predictor-corrector method for a sample four-channel heat exchanger. Three cases of transient behaviour of the exchanger are investigated: uniform initial temperatures in all channels, a step change in flow rate in one channel, and a step change in inlet temperature of one fluid. In the last two cases, the exchanger is initially at steady state.

(Sformułowano układ równań różniczkowych cząstkowych, który opisuje niestacjonarne pole temperatury w wieloczynnikowych równoległoprądowych wymiennikach ciepła. W modelu nie uwzględniono pojemności cieplnej ścianek i założono, że ciepło jest transportowane tylko w kierunku prostopadłym do kierunku przepływu czynników. Zaproponowany układ równań rozwiązano numerycznie metodą predyktor-korektor MacCormacka dla przykładowego wymiennika czteroczynnikowego. Rozważono trzy przypadki szczególne wymiennika: wyrównane, w całych kanałach, temperatury początkowe czynników, skokowa zmiana strumienia czynnika na wlocie do jednego z kanałów, skokowa zmiana temperatury wlotowej jednego z czynników. W ostatnich dwóch przypadkach, przed wystąpieniem zakłócenia wymiennik był w stanie stacjonarnym.)