W pracy wykazano, że wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, opartemu na błędnym dowodzie, macierz współczynników układu równań różniczkowych opisujących pole temperatury w wieloczynnikowych równoległoprądowych wymiennikach ciepła może mieć wielokrotne wartości własne. Udowodniono ponadto, że wszystkie wartości własne tej macierzy są rzeczywiste.