Przemiany fazowe wody 2

Opis/uwagi

W warunkach niezmiennego ciśnienia (p = idem) woda zmienia stan skupienia przy stałej temperaturze. Temperatura zmiany stanu skupienia (topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania) jest tym wyższa im wyższe jest ciśnienie. Dla tego samego ciśnienia temperatura wrzenia (skraplania) jest wyższa od temperatury topnienia (krzepnięcia). Z chwilą gdy cała wrząca izobarycznie woda zmieni się w parę, dalsze doprowadzanie ciepła powoduje wzrost temperatury. Para nasycona przechodzi w parę przegrzaną.

Uruchom animację