Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Cytaty z prac studenckich


 [Pisownia oryginalna]

Termodynamika

Używane w termodynamice jednostki ilości substancji to:
J - ilość substancji w dżulach [1.2.13]

Układ termodynamiczny - jest częścią przestrzeni wykorzystaną za pomocą abstrakcyjnej osłony bilansowej. [16.7.12]

Bilans energetyczny określa ogólną sprawność silnika spalinowego, który pracuje pod zadanym obciążeniem wykorzystując dawkę paliwa, która jest zamieniana na pracę. [16.7.12]

Pierwsza zasada termodynamiki: Jeżeli siły działające na ciało są takie same, tzn równoważą się to ciało pozostaje w spoczynku bądź porusza się ruchem jednostajnym [20.6.12]

Na szybie osiada para wodna i pod wpływem ciepłego powietrza zmienia się ona z pary wodnej w kropelki cieczy. [15.6.12]

Ciepło o temperaturze wyższej jest lżejsze od ciepła o temperaturze niższej. [16.4.12]

Wytwarza pracę, która jest zamieniana w ruch bądź w energię. [16.4.12]

Ciepło parowania - jest to ciepło właściwe czynnika w którym zaczyna się odbiór czynnika przez powietrze. [16.4.12]

Przez pojęcie izobarycznego wytwożenia pary wodnej rozumie się ogólne czynności które się z tym wiążą.

Gaz doskonały jest to jak sama nazwa wskazuje gaz doskonały i ma w sobie to co jest najlepsze.

Punkt pecherzyków - jest to stan, w którym w podgrzewanym czynniku następuje powolne odparowanie tlenu w postaci małych pęcherzyków powietrza, które zaczynają parować.

Obieg Carnota jest to obieg przedstawiający Perpetum Mobille II rodzaju.

Nie da się zbudować układu silnika idealnego (perpetum mobile). Dlatego sprawność obiegu im bliższa zeru tym lepsza.

Idealna maszyna (tłokowa) przepływowa nie istnieje. Jeśli nawet - byłoby to perpetum mobile.

Praca techniczna jest to inaczej obieg Carnota.

Praca techniczna jest to praca wykonana przez układ przy stałej objętości.

Praca użyteczna (...). Jest to praca która jest potrzebna do działania silnika. Bez tej pracy silnik nie mógłby działać.

Praca ma sens fizyczny dla zamiany pracy na ciepło.

Idealna maszyna przepływowa silnika działa na podstawie pracy technicznej. Doprowadzana jest praca i cylinder w silniku zwiększa swoją objętość, tłok tłoczy powietrze lub olej, które przepływa do cylindra, a następnie wypływają z silnika spaliny (filtrowane) Nie ma idealnych maszyn przepływowych.

idealna maszyna przepływowa składa się z dwóch przemian otwartych i jednej zamkniętej

Ciepło zawsze samorzutnie przepływa z układu o większej ilości ciepła do układu o mniejszej ilości ciepła.

Punkt rosy - miejsce w którym pojawi się rosa, skrapla się woda.

Podczas pracy idealnej maszyny, przy ruchu tłoków niewystępuje tarcie. Występuje tam praca techniczna.

Nie można skonstruować silnika który by całe doprowadzone ciepło zamieniał na pracę po prostu jest to niemożliwe (...) ale może za kilka lat ktoś się znajdzie i może mu się uda skonstruować silnik, który całe ciepło by zamieniał na prace.

W przemianach odwracalnych entropia układu nie ulega zmianie. W obiegu Carnota sprawność jest najwyższa ponieważ jeden cykl odbywa się bardzo szybko, doprowadzenie czynnika, entropia i odprowadzenie czynnika z układu odbywa się w sposób nieustanny i dlatego sprawność jest tu najwyższa, gdyż entropia układu wzrasta ponieważ jest to przemiana nieodwracalna.

Praca przekazywana jest do otoczenia na sposób ciepła - temp. układu maleje.

Izobaryczny proces powstawania pary wodnej polega na zmniejszaniu ciśnienia w układzie.

ciepło parowania - jest to ciepło w którym następuje parowanie. Wynosi ono 100°C

Jednostką umownych metrów sześciennych są kilomole.

Ciepło parowania nazywamy stan, w którym podgrzana para wydziela własne ciepło na skutek podgrzewania.

Modelowy gaz doskonały (...) posiada stałą liczbę cząstek (...) posiada stałą temp. i ciśnienie

Modelowy gaz doskonały: ruch cząstek w gazie nie występuje (...)

Gaz doskonały:
-cząsteczki w atomie są bardzo małe

Gaz doskonały: główną cechą jest to że
(...) 3) gęstość gazu nie zmienia się

gaz doskonały - są to cząsteczki, które nie odpychają się względem siebie i są chaotyczne.

Entalpia jako energia uzyskana w procesie przetłaczania, jest przyczyną emitowania ciepła do otoczenia.

Para przegrzana jest to stosunek pary nasyconej suchej do pary nasyconej mokrej

Obieg Carnota jest maszyną przepływową o najlepszej sprawności, jest układem prawobieżnym

W idealnej maszynie przepływowej brak jest strat tarcia, czyli Lt=0, czyli zakłada się że czynnik przepływający jest nieściśliwy

Gazy doskonałe charakteryzują się tzw. "modelową" budową. (...) (często ruch cząsteczek jest pomijany w obliczeniach).

nie ma takiej przemiany w której bez dołożenia pracy z zewnątrz entropia mogła by maleć

Aby doprowadzić wodę do wrzenia to należy doprowadzić do układu energię w postaci temperatury ...

Izobaryczny proces pary wodnej polega na tym, że gdy temperatura rośnie rośnie też i ciśnienie, po pewnym czasie w temperaturze wrzenia wody, ciśnienie jest tak duże że wypycha jeszcze nie skroploną parę na zewnątrz. Następuje proces wytrącenia się z cząsteczki wody, dwutlenku, który pod ciśnieniem unosi się do góry.

Gdy temperatura wzrośnie do tzw. punktu rosy ciecz zaczyna parować, ale ze względu na jeszcze zbyt niską temperaturę od razu się skrapla, a gdy będzie już na tyle wysoka, że ciecz zacznie parować to ten punkt nazywamy ciepłem parowania.

W przemianach gdzie następuje dostarczanie pracy do układu na sposób kompresji (przemiany 2-3 i 3-4) praca ta też jest dostarczana także na sposób ciepła.

II zasada termodynamiki powiązana z prawem wzrostu entropii mówi wyraźnie że ciepło samorzutnie może przepływać tylko i wyłącznie ze źródła o niższej do źródła o wższej temp.

1 J (dżul) nie jest jednostką pracy.

Umowny metr sześcienny (um³) jest jednostką objętości. W przypadku wody 1 umowny metr sześcienny ≈ jednemu kilogramowi.

1 kmol - ilość sub. zawartej w 1 kg gazu doskonałego lub półdoskonałego.

Techniki komputerowe

–2 + 1 = -3
-1,47 + 1 = –2,47

3 + 0,2·3 = 3,2·3 = 9,6
9,6 + 0,2·3 = 9,8·3 = 29,4

Ekstrapolację Richardsona wykorzystujemy do obliczeń ukł. liniowych, za pomocą których możemy obliczyć pole trapezów, wartość tą uzyskujemy pod wykresem

Drugie równanie dzielimy przez p = 0

Metoda eliminacji Gaussa, w rozwiązywania układów równań algebraicznych liniowych polega na wyznaczeniu paraboli przechodzącej przez 2 wyznaczone punkty. Całka z pola tej paraboli jest rozwiązaniem układu równań.

Metoda trapezów całkowania numerycznego, podobna jest do metody kwadratów. Metoda trapezów jest jednak dokładniejsza, bo łatwiej jest wyznaczyć pole trapezu. Wyznaczenie całki z powierzchni trapeza jest rozwiązaniem.

Całka szczególna polega na obliczeniu pochodnej i całka ta jest określona.

Wyznaczamy dwa punkty, które muszą mieć przeciwne znaki aby rozwiązanie (x) było bliskie zeru.

Iloraz róznicowy przedni znajduje się po prawej stronie osi x przedzielonej w punkcie zerowym.

Metoda szeregów potęgowych polega na tym że stosujemy ją gdy występuje pochodna, a wartości nie są mnożone przez siebie.

Zagadnienie początkowe - są to takie które dane są na samym początku.

- to, że funkcja interpolujaca ma liniowe końce oznacza, że nie ma początku ani końca, ponieważ funkcja interpolujaca jest linią prostą, czyli leżą one na jednej prostej

Kolejno wyznaczane wartości poszukiwanej funkcji są kolejnymi pochodnymi.