Temperatura wrzenia wody wzrasta wraz ze wzrostem ciśnienia. W miarę wzrostu ciśnienia ulega skróceniu odcinek przemiany wrzenia/skraplania. Maleje także ciepło parowania/skraplania. Dla ciśnienia równego ciśnieniu krytycznemu (22,115 MPa), lub dla ciśnień wyższych od ciśnienia krytycznego, przemiana fazowa nie występuje. Następuje płynne przejście od fazy ciekłej do gazowej. Granica pomiędzy fazami jest w tym przypadku umowna. Stanowi ją izoterma krytyczna (374,12°C).